Regulamin i polityka prywatności

§1

Właścicielem strony http://centrumrowerowe.pro jest CENTRUM ROWEROWE  Bartłomiej Adamczuk z siedzibą w: Sulejówek 05-070 ul. Trakt Brzeski 136, NIP: 8222221734 REGON: 141790688, adres e-mail: sklep@centrumrowerowe.pro

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej http://centrumrowerowe.pro oraz jej podstron jest właściciel.
 2. Przeznaczeniem strony internetowej jest prowadzenie sprzedaży internetowej oraz przekazywanie informacji o produktach będących w asortymencie właściciela strony internetowej.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony internetowej oraz jej podstron w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony internetowej, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§3

Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie internetowej.
 2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony internetowej.
 3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
 5. Na stronie internetowej mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie internetowej, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie internetowej właściciela.

§4

Obszar obowiązywania oferty i adresaci oferty.

Sprzedawca - Centrum Rowerowe  Bartłomiej Adamczuk z siedzibą w: Sulejówek 05-070 ul. Trakt Brzeski 136, NIP: 8222221734 REGON: 141790688

 1. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu produktu objętego ofertą zamieszczoną na stronie internetowej.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin w wersji obowiązującej w dacie zakupu.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet (zamówienia składane są stronie internetowej http://centrumrowerowe.pro lub jej podstronach) oraz w punktach sprzedaży detalicznej: Ul. TRAKT BRZESKI 136 05-070 SULEJÓWEK
 4. Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą jest produkt objęty ofertą widniejący na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia, wraz z dostawą produktu. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
 5. Wybór produktu i akceptacja Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sprzedawcy jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.
 6. Nabywca jest zobowiązany do podania nr telefonu i adresu e-mail, w celu potwierdzenia zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. Sprzedawca przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Nabywcy w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia wynosi 48 godzin. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po tym jak zamówienie zostanie zarejestrowane w systemie Sprzedawcy i produkt będzie posiadał status dostępny. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe ze złożenia niewłaściwego zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innych rzeczy niż zamierzone, podania niewłaściwej ilości sztuk. W przypadku niemożności skontaktowania się z Nabywcą w ciągu 48 godzin Sprzedawca anuluje zamówienie. W przypadku większych (wg. oceny Sprzedawcy) zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez jego podpisu. Potwierdzenie przez Sprzedawcę zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy zakupu produktu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą. Umowa zakupu produktu dotyczy jego sprzedaży i dostawy przez Sprzedającego do Nabywcy na warunkach określonych w Regulaminie. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Nabywca zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem VAT oraz kosztem dostawy. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez jej wydrukowanie (wydrukowanie Regulaminu) i przekazanie Nabywcy wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup przedmiotu sprzedaży lub umożliwienie pobrania pliku pdf zawierającego Regulamin w wersji obowiązującej w dacie dokonania zakupu.
 7. Formy płatności:
 • gotówka, przy odbiorze przedmiotu zamówienia,
 • przelew z góry - po wpływie płatności na wskazane niżej konto Sprzedawcy, zamówienie zostaje wysłane wraz z fakturą VAT lub paragonem do Nabywcy. Na życzenie Nabywcy Sprzedawca wystawi fakturę pro-forma po przyjęciu zamówienia. Nabywca zobowiązany jest do podania numeru zamówienia w tytule wykonywanego przelewu,

nr rachunku:

50 1020 5558 1111 1274 6230 0070

Inteligo

 

CENTRUM ROWEROWE  Bartłomiej Adamczuk

05-070 SULEJÓWEK

Ul. TRAKT BRZESKI 136

 

 • płatność karatami kredytowymi lub innymi kartami lub systemami płatniczymi umożliwiającymi dokonywanie płatności internetowych,
 • płatność za pośrednictwem płatności internetowych Przelewy24, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. Sprzedaż ratalna realizowana jest w systemie BNP Paribas Bank Polska SA zgodnie z regulaminem tego systemu.

Kupuj wygodnie, wybierz raty banku BNP Paribas Bank Polska SA

Sprawdź jakie to proste:

wybierz produkt który Cię interesuje

gdy wartość koszyka przekroczy 300 zł skorzystaj z rat banku BNP Paribas,

wypełnij wniosek online i poczekaj na decyzję kredytową,

przelej 1 zł

umowę otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail,

a sklep zacznie realizować Twoje zamówienie.

CENTRUM ROWEROWE  Bartłomiej Adamczuk oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z BNP Paribas Bank Polska SA jest upoważniony do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

 

 1. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w pkt. 6 i zostaje podany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Nabywcy. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, zgodnie z wyborem Nabywcy określonym w zamówieniu, w takim przypadku koszty dostawy wynoszą:
 • 0 zł przy płatności przelewem,
 • 0 zł przy płatności ratalnej,
 • 0 zł przy płatności za pobraniem.
 1. Odbiór przedmiotu zamówienia musi zostać potwierdzony pisemnie lub elektronicznie przez Nabywcę, stosownie do wybranego sposobu dostawy. Z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę odbioru przedmiotu zamówienia, na Nabywcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 2. Odbiór przedmiotu zamówienia przez Nabywcę musi być poprzedzony sprawdzeniem, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności osoby dostarczającej produkt odpowiedniego protokołu.
 3. Nabywca ma prawo reklamować wadliwy produkt na podstawie gwarancji (pkt. 15 Regulaminu) lub tzw. niezgodności towaru (produktu) z umową (pkt. 16 - 33 Regulaminu). Nabywcy przysługuje również prawo odstąpienia od umowy (pkt. 34 - 40 Regulaminu).
 4. Produkty wskazane na stronie internetowej są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i informacje dotyczące realizacji gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu i w zależności od konkretnego produktu mogą w różny sposób regulować np. zasięg terytorialny gwarancji. W przypadku awarii produktu, w zakresie objętym gwarancją, Nabywca zobowiązany jest zgłosić problem producentowi bezpośrednio lub do placówki serwisowej wskazanej w karcie gwarancyjnej.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 459 ze zm.).
 6. Wada fizyczna przedmiotu sprzedaży polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli przedmiot sprzedaży nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Nabywcę; nie nadaje się do celu, o którym Nabywca poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; przedmiot sprzedaży został wydany Nabywcy w stanie niezupełnym.
 7. Wada prawna przedmiotu sprzedaży zachodzi wówczas, gdy przedmiot sprzedaży stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 8. W przypadku konsumenta (osoby fizycznej dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) (Konsument) na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza przedmiot sprzedaży do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Nabywcy.
 10. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania przedmiotu sprzedaży, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania przedmiotu sprzedaży.
 11. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Nabywcę lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 12. Jeżeli przedmiot sprzedaży ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy przedmiot sprzedaży na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot sprzedaży był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu sprzedaży na wolny od wad lub usunięcia wady.
 13. Jeżeli przedmiot sprzedaży ma wadę, Nabywca może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 14. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany przedmiotu sprzedaży na wolny od wad albo zamiast wymiany przedmiotu sprzedaży żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie przedmiotu sprzedaży do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 15. Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 16. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 17. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy przedmiot sprzedaży na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Nabywcę.
 18. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania przedmiotu sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 19. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu sprzedaży na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 20. Nabywca realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy przedmiot sprzedaży Sprzedawcy na adres korespondencyjny sprzedawcy wskazany w pkt. 50.
 21. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podania przyczyny,ma na to 14 dni od daty zakupu, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 22. Konsument zwraca produkt, jak również wszelkie akcesoria do produktu, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu przedmiotu zamówienia uszkodzonego po dokonaniu odbioru, Sprzedawca ma prawo potrącić kwotę, która pokryje koszty doprowadzenia produktu do stanu przed dokonaniem dostawy produktu do Konsumenta.
 23. Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyłączona jest w przypadku: gdy dotyczy ona nagrań audiowizualnych i wizualnych, gdy Konsument usunął oryginalne opakowanie z płyty DVD, CD, itp., gdy przedmiot zamówienia przerobiony został na żądanie Konsumenta, gdy przedmiot zamówienia ulega szybkiemu zepsuciu, gdy dotyczy ona dostarczania prasy lub w innych przypadkach określonych 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 683).
 24. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy produkt w komplecie: produkt, księgowy dokument sprzedaży (kserokopia faktury, paragon), karta gwarancyjna na własny koszt na adres korespondencyjny sprzedawcy wskazany w pkt. 47. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (plik do pobrania) bez obowiązku podawania powodu odstąpienia oraz, ewentualnie, numer konta na jaki Sprzedawca ma zwrócić należną kwotę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres korespondencyjny sprzedawcy wskazany w pkt. 47.
 25. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia przedmiotu sprzedaży przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania przedmiotu sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 26. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 27. Konsument ponosi koszty zwrotu przedmiotu sprzedaży Sprzedawcy.
 28. Jeżeli strona internetowa lub potwierdzenie zamówienia zawierają błędy, w szczególności w opisie produktu, cenie (rażąco odbiega od cen rynkowych), druku lub błędy techniczne w przekazie, Sprzedawca jest uprawniony do złożenia na ogólnych zasadach oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, co dotyczy istotnych błędów co do treści czynności prawnej, a także do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty wydania produktu Nabywcy, co dotyczy pozostałych błędów, o ile zostały one wywołane przez Nabywcę (nawet w sposób niezawiniony), albo były mu wiadome, bądź mógł je z łatwością zauważyć, w szczególności poprzez porównanie z propozycjami innych sprzedawców internetowych. W przypadku uchylenia się przez Sprzedawcę od skutków oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, albo odstąpienia od umowy, Nabywca i Sprzedawca dokonają zwrotu tego, co sobie świadczyły w jej wykonaniu. Powyższe nie dotyczy oczywistych omyłek pisarskich, które nie wpływają na treść zawartej przez strony umowy, która winna być interpretowana w sposób odpowiadający zgodnemu zamiarowi obu stron i celowi jej zawarcia.
 29. Do każdego zrealizowanego zamówienia Nabywca otrzymuje dowód sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu (w tym celu Nabywca poda Sprzedawcy wymagane przepisami dane).
 30. Nabywca składając zamówienie na stronie internetowej akceptuje Regulamin.
 31. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1219 ze zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Nabywców. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega, iż Regulamin może ulec zmianie. Zamówienia złożone do chwili publikacji nowej treści Regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.
 32. Wszystkie produkty i nazwy ujęte na stronie internetowej używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 33. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji technicznej i kolorystyce oferowanych produktów. Treść strony internetowej http://centrumrowerowe.pro i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów. Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące produktów prezentowanych na stronie internetowej są zgodne z danymi katalogowymi producentów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 34. Do korzystania ze strony internetowej niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 35. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Nabywcy będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 36. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 37. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 38. Wszelką korespondencję, o ile w poprzednich zapisach Regulaminu nie postanowiono inaczej, Nabywca zobowiązany jest kierować na adres: CENTRUM ROWEROWE Bartłomiej Adamczuk ul. TRAKT BRZESKI 136 05-070 SULEJÓWEK

§5

Prawa autorskie, kary umowne

 1. Zawartość strony internetowej, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie internetowej zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony internetowej (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie internetowej jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie internetowej, w szczególności deeplinks, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§6

Wskazówki techniczne

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

§7

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych jest CENTRUM ROWEROWE Bartłomiej Adamczuk z siedzibą w: Sulejówek 05-070 ul. Trakt Brzeski 136. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umów i realizacji umów zawartych oraz dochodzenia roszeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. W przypadku korzystania z płatności on-line (np. PayPal, PayU, Przelewy 24, T-Pay) dane osobowe zostają przekazane firmie administrującej płatnościami – jest to niezbędne w celu weryfikacji transakcji i stosowna informacja zostanie podana Nabywcy po dokonaniu wyboru sposobu płatności, a przed zawarciem/zaakceptowaniem transakcji.
 3. W przypadku korzystania z usługi newslettera konieczne będzie uprzednie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiednie informacje o administratorze danych i prawach osoby fizycznej związanych z przetwarzaniem danych osobowych podane zostaną przy formularzu umożliwiającym włączenie usługi subskrypcji newslettera.
 4. W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), które będzie bezpośrednio stosowane od dnia 25 maja 2018 r., od dnia 25 maja 2018 r. zmianie ulegną obecne zasady przetwarzania danych osobowych, co może być powodem zmiany Regulaminu i/lub Polityki prywatności.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona internetowa działać będzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony internetowej, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@centrumrowerowe.pro
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie internetowej.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2022 r.

Dlaczego przygotowaliśmy tę informację?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, zatem chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, w tym uświadomić Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

 

Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Otrzymaliśmy je w związku z Państwa zakupami, korzystaniem z usług w naszych sklepach stacjonarnych lub serwisach internetowych, a także w innych przypadkach kontaktu z CENTRUM ROWEROWE np. udziałem w promocjach, wyrażaniem opinii lub uczestniczeniu w programach lojalnościowych.

 

CENTRUM ROWEROWE  jest administratorem Państwa danych osobowych. Co to oznacza?

CENTRUM ROWEROWE ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

 

W jaki sposób skontaktować się z CENTRUM ROWEROWE w spawie danych osobowych?

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres firmy – jest CENTRUM ROWEROWE  Bartłomiej Adamczuk ul. Trakt Brzeski 136 05-070 Sulejówek

 

Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w serwisie CENTRUMROWEROWE.PRO realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CENTRUM ROWEROWE (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu centrum rowerowe(art. 6 ust. 1 f RODO):

marketing bezpośredni produktów i usług CENTRUM ROWEROWE ;

poprawa jakości sprzedawanych przez CENTRUM ROWEROWE towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;

wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;

zarządzanie aktywnością na stronach internetowych CENTRUM ROWEROWE , poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;

obsługa komunikatów, opini  lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;

wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;

ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu sklepu stacjonarnego oraz terenu wokół tego sklepu;

tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez centrum rowerowe obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

 

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Kto poza CENTRUM ROWEROWE  ma dostęp do Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 

podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;

podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;

podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;

podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;

podmiotom powiązanym z CENTRUM ROWEROWE;

organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

 

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

 

Informacja o profilowaniu Państwa danych.

W celach opisanych w pkt. 5, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych.

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez CENTRUM ROWEROWE, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 

prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez CENTRUM ROWEROWE danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);

w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawo sprzeciwu

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie CENTRUM ROWEROWE lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. CENTRUM ROWEROWE nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

 

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany w pkt 4 niniejszej informacji. W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

 

Skarga do organu nadzorczego

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez CENTRUM ROWEROWE danych osobowych.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”). W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Aktualna informacja o tym znajdzie się na stronie centrumrowerowe.pro w polityce prywatności oraz w punkcie informacyjnym sklepu stacjonarnego.

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów).

W trakcie poruszania się po witrynie internetowej (serwisach centrum rowerowe) mogą być gromadzone informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemów, są bezpieczne dla Państwa urządzeń, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów lub niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

 

Informacje systemowe (logi systemów):

Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer, a także czas dostępu i przesłaną ilości danych.

CENTRUM ROWEROWE może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka):

W takcie korzystania ze stron internetowych CENTRUM ROWEROWE, mogą być zapisywane na Państwach urządzeniach pliki tekstowe tzw. cookies. Pliki te zawierają dane informatyczne, które przy ponownych odwiedzinach naszej strony internetowej są odczytywane i pomagają ją dostosować do Państwa preferencji oraz służą do celów statystycznych.

 

Celem zapisywania plików cookies jest zapewnienie Państwu efektywnego korzystania z naszych serwisów internetowych, przykładowo:

 

utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o zalogowaniu się – dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła oraz przy każdej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty;

rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby, wyświetlać strony zgodnie z Państwa preferencjami, np. ustawienia czcionki, wybór preferowanego sklepu;

dostosowanie serwisów – dostarczenie treści dostosowanej do Państwa zainteresowań, polepszenie sposobów działania serwisów i ich zawartości;

badanie efektywności naszych reklam.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszych serwisów bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Informację jak zarządzać plikami cookies znajdziemy zwykle w sekcji "Pomoc" poszczególnych przeglądarek, poniżej opisujemy jak wyłączyć cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje możliwość wyboru pomiędzy usunięciem ciasteczek poszczególnych witryn lub całkowitym ich usunięciem.

 

Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje Internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

 

Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Ustawienia", następnie ustawienia "Zawansowane". W sekcji "Prywatność i bezpieczeństwo" należy kliknąć przycisk "Ustawienia treści". W sekcji "Pliki cookie" można zmienić ustawienia plików cookie.

 

Opera

W menu "Narzędzia" należy wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Zaawansowane". O ciasteczkach decyduje zaznaczenie lub nie pozycji "Ciasteczka".

 

Safari

W menu "Safari" należy wybrać "Preferencje" i kliknąć ikonę "Bezpieczeństwo". W obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”, można zmienić ustawienia plików cookie. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych Każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami cookies w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.